Statuten Heemkundige Kring "Marcel Bovyn" te Sint-Gillis-bij-Dendermonde.

 

 

De hierna vermelde personen:

 

Abbeloos Dirk, voorzitter, Korte Dijkstraat 71, 9200 Dendermonde

Verleyen John, ondervoorzitter, Kroonveldlaan 54/1, 9200 Dendermonde

Goossens René, penningmeester, Rozebroekstraat 2, 9200 Dendermonde

Beeckman Dimitri, Van Langenhovestraat 198, 9200 Dendermonde

Burssens René, Scheepswerfstraat 86/3, 9200 Dendermonde

Dauwe Hans, Heirbaan 148, 9200 Dendermonde

De Boodt Freddy, Vondelparklaan 12, 9200 Dendermonde

Mannaert Luc, Hoeksken 52, 9200 Dendermonde

Pieters Roland, Hertsgaard 20, 9200 Dendermonde

Veranneman Jean-Marie, Koning Albertstraat 37, 9200 Dendermonde

Van Wezemael Gaspar, Otterstraat 138, 9200 Dendermonde

Verluyten Philippe, Gravenhuisstraat 65, 9200 Dendermonde

 

Zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een feitelijke vereniging op te richten volgens de wetgeving ter zake.

 

Artikel 1

De vereniging heeft tot naam gekozen: "Heemkundige Kring Marcel Bovyn" en is gevestigd te Sint-Gillis bij Dendermonde.

 

Artikel 2

De vereniging heeft tot doel het opsporen van het plaatselijk verleden, en dit in de ruimste zin van het woord, de resultaten hiervan te bewaren en bekend te maken.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen om dit doel te bevorderen en het bestaan te verzekeren o.a. door publicaties, tentoonstellingen…

 

Artikel 3

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

Artikel 4

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 3 bedragen.

De eerste leden zijn de stichters.

 

Artikel 5

De vereniging telt actieve, steunende en ereleden.

Alleen de actieve leden bezitten het volle lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering.

 

Artikel 6

Nieuwe bestuursleden worden aanvaard bij beslissing van het bestuur.

 

Artikel 7

Ontslag en uitsluiting van leden geschieden op eenvoudige beslissing bij meerderheid van het bestuur.

Zij en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging.
Evenmin hebben ze het recht om door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten terug te vorderen.

 

Artikel 8

De leden zijn een lidgeld verschuldigd.
Het bestuur kan oproepen tot een vrijwillige bijdrage.

 

Artikel 9

De vereniging wordt bestuurd door ten minste drie actieve leden, benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid en steeds door deze afzetbaar.

Het bestuur vertegenwoordigt ook de vereniging bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke betwistingen.

 

Artikel 10

De bestuurders oefenen hun mandaat gratis uit.

 

Artikel 11

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de eerstvolgende algemene verkiezingen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Mocht, door welk geval ook (vrijwillig ontslag, overlijden…) de vorige beslissingen niet meer nageleefd kunnen worden, dan blijven de overige bestuurders in functie tot regelmatig in hun vervanging is voorzien.

 

Artikel 12

Het bestuur zal uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aanduiden.

Het bestuur vergadert regelmatig en uitzonderlijk door bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.
Het bestuur vergadert slechts als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn.
Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid; bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat door het bestuur wordt goedgekeurd en ondertekend.

 

Artikel 13

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De begroting wordt door het bestuur voorgelegd aan de algemene vergadering, die jaarlijks zal plaats hebben in februari.

 

Artikel 14

Behoudens de gevallen van rechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering.

 

Artikel 15

Bij ontbinding mogen de actieven toegewezen worden aan leden of oud-leden.
De voorkeur zal steeds gegeven worden aan een culturele vereniging met een doel dat zoveel mogelijk overeen komt met het doel waarvoor de vereniging wordt opgericht.

 

Artikel 16

Aangelegenheden, die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de wetgeving ter zake.

 

 

Aldus aangenomen met eenparigheid op de stichtingsvergadering op 12 juli 2010.

 

Heemkring

Marcel Bovyn

Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: START
Tekstvak: DOEL
Tekstvak: LINKEN
Tekstvak: ACTIVITEITEN
Tekstvak: LID WORDEN
Tekstvak: WIST U DAT ...
Tekstvak: BESTUUR

STATUTEN

Tekstvak: SINT-GILLIS
Tekstvak: SPONSORS

“Sine Labore Nihil” *

 * “Niets Zonder Arbeid”